Een mooi voorbeeld van de Nieuwe wAarde-aanpak

Praktijkvoorbeeld

De zomers van 2018, 2019 en 2020 laten zien dat het klimaat nu echt aan het veranderen is. Steeds vaker krijgt Nederland dan ook te maken met hoge temperaturen in de stad, piekbuien met veel wateroverlast, afsterven van bomen en opdrogen van beken en vennen door langdurige droogte. Werken aan klimaatadaptatie, ofwel het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, is een belangrijke landelijke opgave. Een middel om te werken aan klimaatadaptatie is het inrichten van een wadi. Een wat? Wij leggen het uit.

De riolering in onze steden zorgt via de (weg)verhardingen voor de afvoer van regenwater. Dit betekent dat we geen natte voeten krijgen, maar dit heeft een keerzijde. Het regenwater heeft door de verharding en direct afvoer niet de kans om in de grond terecht te komen. Het lage grondwaterpeil, wat in de afgelopen zomers al voor veel problemen heeft gezorgd, zakt hierdoor nog verder. In droge gebieden, waar het grondwaterpeil laag is, kan deze steeds verdere verlaging door klimaatverandering op den duur grote problemen veroorzaken. Doordat periodes van droogte steeds langer zijn, wordt het voor veel planten een uitdaging om tijdens deze droge periodes in leven te blijven.

Wadi
Een oplossing hiervoor is het toepassen van een wadi. Het inrichten van een wadi is een goede manier om hemelwater tijdens piekbuien tijdelijk te bufferen (klimaatadaptatie) en regenwater te laten infiltreren in de grond. Door die wadi – in plaats van met gazongras – met inheemse kruiden in te zaaien, wordt nieuw habitat voor bijen en vlinders gecreëerd. Hiermee wordt naast de klimaatadaptatie ook de biodiversiteit verhoogd. Door rond die wadi ook struiken met een ruw bladoppervlak te planten wordt bovendien fijnstof afgevangen wat dan weer voordelig is voor onze gezondheid. Door de klimaatoplossing van een wadi dus integraal te benaderen, worden naast klimaatadaptatie, ook biodiversiteit- en gezondheidsdoelen gerealiseerd.