De Nieuwe wAarde in de praktijk

Weller heeft De Nieuwe wAarde omarmt en in veel wijken al in de praktijk gebracht.

Nieuwe inrichting Tarciushof Brunssum

De Tarciushof in Brunssum wordt dit jaar helemaal opnieuw ingericht volgens de principes van De Nieuwe Waarde. Een saai gazon maakt plaats voor een bloemrijke ontmoetingstuin met nieuwe fruitbomen en struiken en volop bloeiende planten, waarvan het grootste deel inheems. Het talud van de al aanwezige wadi is beplant met oeverplanten, waaronder veel grote kattenstaart. Tijdens een bezoek van een van onze collega’s lieten de bewoners weten enthousiast te zijn over de nieuwe tuin. Ook de biodiversiteit profiteert: op de bloeiende planten vlogen veel hommels en bijen, waaronder de kattenstaartdikpoot. Deze schaarse soort is volledig afhankelijk van de kattenstaart.

 

Een uitkomst van de integrale DNW-aanpak

Weller heeft in het kader van De Nieuwe wAarde een proef laten uitvoeren met het hergebruik van oude bestrating.

Hergebruik van bestrating ter plaatse is een duurzame oplossing die veel voordelen biedt voor het milieu. Door oude stenen opnieuw te gebruiken, wordt de uitstoot van CO2 verminderd en het gebruik van grondstoffen verminderd. Het produceren van nieuwe stenen kost namelijk veel energie en grondstoffen.

Daarnaast vermindert hergebruik ook de afvalberg, omdat er minder nieuwe stenen hoeven te worden gemaakt en de oude stenen opnieuw worden gebruikt. Dit draagt bij aan een circulaire economie waarin materialen worden hergebruikt in plaats van weggegooid.

Een extra voordeel van hergebruik van bestrating is dat het kan bijdragen aan een verbeterde wateradaptie. Als de bestrating met openingen er tussen wordt teruggeplaatst, kan regenwater beter worden opgenomen en wordt het minder snel naar het riool afgevoerd. Dit helpt bij het voorkomen van overstromingen en vermindert de hoeveelheid water die moet worden behandeld in rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Bijvoorbeeld B.K.K. klinkers zijn geschikt voor hergebruik in een open verband. Deze stenen zijn stevig en kunnen meer dan 50 jaar meegaan, waardoor ze ideaal zijn voor toepassing op plekken waar veel verkeer plaatsvindt, zoals parkeerplaatsen.

Naast het hergebruiken van bestratingsmaterialen, kunnen andere groene elementen zoals bomen ook worden geïntegreerd in het ontwerp om nog meer milieuvoordelen te behalen. Deze groene elementen dragen bij aan het verminderen van CO2-uitstoot, bevordering van biodiversiteit en verbetering van de luchtkwaliteit.

Kortom, hergebruik van bestrating ter plaatse is een duurzame oplossing die niet alleen het milieu ten goede komt door het verminderen van CO2-uitstoot en grondstoffengebruik, maar ook bijdraagt aan een betere wateradaptie en het bevorderen van groene leefomgeving.

Revolutionaire aanpak laat de echte waarde van groen ervaren

Ooit geweten dat de meidoorn of de paardenbloem daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan minder burn-out klachten en een lager percentage obesitas? De nieuwe revolutionaire aanpak achter De Nieuwe wAarde legt een verbinding tussen de echte waarde van groen naar de drie belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw; gezondheid, klimaat en biodiversiteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van allerlei open source data die via de tool: DNW-viewer ontsloten wordt.

De Nieuwe wAarde is een initiatief van drie ondernemers: groenadviseur Ronald Buiting van Buiting Advies, Jan Thomassen en Eric Michels van Vivara Pro, toeleverancier van hulpmiddelen voor een betere ecologie en Roger Engelberts en Andy Peeters van Imagro [Nieuwe perspectieven voor agri, food en leefomgeving].

Buiting: ,,Het is eigenlijk heel simpel, wij combineren de drie generieke thema’s en gaan uit van de digitale analyse van een gebied in combinatie met de wensen van haar bewoners. Daarbij gaan we uit van specifieke deelthema’s. Ik zal een voorbeeld geven: In Heerlen hebben we in opdracht van een Woningbouwcorporatie een wijk geanalyseerd en wat bleek; 60% van de mensen heeft last van obesitas en 65% voelde zich eenzaam. Samen met de bewoners hebben we toen gekeken naar hun wensen. Als je dan in beheer en inrichtingsopgaven kijkt naar de bestaande ecologie en gaat stimuleren wat mensen willen, dan heb je een win-win-win. Win voor klimaat, win voor biodiversiteit en win voor de gezondheid; zowel fysiek als psychisch. In dit geval leggen we pocketparkjes aan waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen bewegen. We sturen op het langer vasthouden van water (klimaat) en een betere biodiversiteit door gebruik te maken van zo veel mogelijk inheemse planten, bomen en zaden die passen bij de insecten die daar hun habitat hebben. Klinkt simpel en eenvoudig toch?’’

Wilt u meer weten over deze aanpak? Ronald Buiting spreekt hierover tijdens het symposium “Samen bouwen aan een groene toekomst” op 13 oktober in Tilburg.

Woningbouw ontwikkeling Afferden

De Nieuwe Waarde is door de Klokgroep gevraagd input te leveren bij de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk in Afferden. 

De uitvraag daarbij is om samen met de architect en landschapsarchitect te zorgen dat zoveel mogelijk thema’s rond klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid een invulling krijgen. Daarbij is het belangrijk dat de nieuwe woonwijk habitat biedt aan de op dit moment in de omgeving aanwezige fauna. Tevens is het voor de Klokgroep belangrijk dat binnen dit project natuurinclusief wordt gebouwd. Dat betekent dat in de gebouwen nestlocaties voor gierzwaluw en huismus worden opgenomen en dat verblijven voor vleermuizen een plek krijgen.

C8 Kraamkamers

De Nieuwe Waarde participeert ook in een van de kraamkamers van de C8. De C8 is een samenwerkingsverband tussen de 8 grootste woningcorporaties in Limburg.

Doel van de kraamkamers is duurzaamheid in de breedste zin van het begrip binnen de corporaties te incorporeren. DNW gaat de inspanningen gericht op klimaatadaptatie, versterking van de biodiversiteit en het verbeteren van de gezondheid, die binnen de openbare ruimte een plek moeten krijgen binnen de 8 corporaties verkennen en binnen iedere corporatie adresseren. Tevens wordt een gezamenlijke viewer ontwikkeld, waardoor iedere corporatie per wijk of buurt zien welke DNW-thema’s spelen. Het is de bedoeling om daarna per corporatie concrete projecten te realiseren.

Transitie openbare ruimte Weller

Praktijkvoorbeeld

De Nieuwe wAarde heeft bij de Zuid-Limburgse Weller woningcorporatie verschillende projecten uitgevoerd. Het gaat om het ontwikkelen van een DNW-viewer speciaal voor Weller. 

Met behulp van de viewer kunnen alle medewerkers van Weller per wijk of buurt zien welke DNW-thema’s spelen. Daardoor is in een oogopslag duidelijk welke uitdagingen er met betrekking tot klimaatadaptatie, biodiversiteitsversterking en het verbeteren van de gezondheid spelen. Daarnaast zijn voor Weller op specifieke locaties ontwerpen ontwikkeld die invulling aan de DNW-thema’s geven. Het gaat daarbij om het inrichten van voorbeeldtuinen gericht op vergroening, het inrichten van pocketparkjes gericht op het organiseren van ontmoetingen en het versterken van de biodiversiteit en het ontwikkelen van een bomenlijst van waaruit iedere nieuwe huurder een boom voor in zijn nieuwe achtertuin kan kiezen. Op het moment dat deze bomen volgroeid zijn leveren zij een bijdrage aan het verlagen van de temperatuur.

Vergroening schoolplein voor positieve ontwikkeling kinderen

“80 procent van de schoolpleinen is een stenen woestijn en dat terwijl een groene omgeving zoveel voordelen biedt”, schrijft NU op haar website. “Het verhoogt de concentratie en vermindert zelfs pesten. De buitenruimte kan daarnaast worden ingezet worden als leeromgeving, óók in de winter”, aldus onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

“Het laat heel goed zien dat het algemene beeld nog steeds is dat kinderen het beste leren als ze binnen zitten, kijken, luisteren en lezen in een verwarmd lokaal. Terwijl steeds meer leertheorieën aantonen dat ook zintuigelijke en fysieke ervaringen een belangrijke rol spelen bij leren.”

De Nieuwe wAarde begeleidt scholen in het maken van de omslag naar een functionele en duurzame natuurlijk omgeving. Op basis van de ecologie van de omgeving, de specifieke wensen en uitdagingen van de school wordt een ecologisch ontwerp ontwikkeld. Een ontwerp welke De Nieuwe wAarde samen met de school en bijvoorbeeld haar vrijwilligers realiseert.

Lees hier het complete artikel.

Wordt uw stad de groenste?

Charlotte in North-Carolina, Verenigde Staten. Deze stad is in 2020 uitgeroepen tot de groenste stad ter wereld. Waar wordt dit op gebaseerd en hoe ontwikkel je jouw stad tot groene stad?

Op basis van concrete cijfers is een wereldranglijst opgesteld. De waarden die zorgen voor de concrete cijfers zijn vastgesteld door een combinatie van metingen via satellietbeelden, artificial inteligence (AI) en deep learning-technieken. De metingen en waarde van deze cijfers zijn gebaseerd op een aantal criteria zoals het percentrage groen, de gezondheid van de vegetatie en de verdeling van de groene ruimte. Waar de gemiddelde wereldwijdescore – uitgedrukt in HUGSI – 39 betreft, scoort Charlotte in North-Caroline 81,12 uit 100. De Europese stad Vilnius (Litouwen) staat op de derde plaats.

Nederland staat met 12 steden op de wereldranglijst. Enschede voert voor Nederland de ranglijst aan met plek nummer 19. Benieuwd of uw stad in de lijst staat en met welke score? Bekijk de lijst hier. Er staan nog geen steden op de ranglijst uit de provincie Limburg. Gaat u met uw stad de uitdaging aan?

De Nieuwe wAarde; een integrale eye-opener bij verduurzaming van wijken

De Nieuwe wAarde staat voor een nieuwe visie en aanpak bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Doel is het gelijktijdig realiseren van een klimaatadaptieve, biodiverse én gezonde leefomgeving. “We waren eerder vooral op basis van ons gevoel bezig met duurzaamheid. Dankzij De Nieuwe wAarde hebben we nu een kader, en weten we beter wáár we ’t beste wát kunnen doen.” Aldus Astrid Jongboom van Weller Wonen in Heerlen. Ze was betrokken bij één van de eerste pilots rond dit nieuwe concept voor de openbare ruimte.

Weller Wonen beheert zo’n 9.800 woningen, winkels en garages in Heerlen, Brunssum en Schinveld. Meer dan 20.000 mensen vinden zo hun thuis in het zuidoosten van Limburg. Astrid Jongboom is adviseur wijken en buurten en zo contactpersoon voor ongeveer 1.600 huurders in Brunssum. “Een half jaar geleden zijn we bij Weller Wonen gestart met een zogenaamd green team, bestaande uit duurzaamheidsambassadeurs vanuit alle afdelingen. Een voor ons unieke opzet, waarmee we aandacht voor duurzaamheid willen laten beklijven binnen Weller Wonen. Duurzaamheid definiëren wij breed; van inclusiviteit, biodiversiteit en betaalbare woningen tot armoedebestrijding en gezondheid. We volgden bijvoorbeeld trainingen en kwamen in contact met De Nieuwe wAarde.”

Kaders
De presentatie van en over De Nieuwe wAarde kwam op precies het juiste moment. “We waren al bezig met bijvoorbeeld het plaatsen van insectenhotels en anders inrichten van buurttuintjes en binnentuinen van appartementencomplexen. Dat deden we allemaal op basis van ons gevoel. Maar steeds vaker vroegen we ons af of we wel op een optimale manier bezig waren. We kregen behoefte aan een kader, aan ankers. Wáár kunnen we nou ’t beste wát doen in onze wijken en buurten? De presentatie beantwoordde deze vragen.”

Drie opgaven
De Nieuwe wAarde is een aanpak gericht op het anders inrichten en beheren van de openbare ruimte om klimaatadaptatie, het versterken van de biodiversiteit en het verbeteren van de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen tegelijkertijd aan te pakken. Dankzij de gelijktijdige aanpak van deze drie uitdagingen wordt de gezamenlijke impact versterkt.

Hele bezit
De presentatie aan Weller Wonen leidde tot een opdracht aan De Nieuwe wAarde om het hele bezit van Weller Wonen in kaart te brengen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot projecten in drie wijken. Daarnaast zijn lopende projecten onder de loep genomen en komt er een advies aan voor het groenbeheer door Weller Wonen.

Blauwdruk
Op basis van openbaar toegankelijke data heeft De Nieuwe wAarde o.a. de wijk De Kom geanalyseerd. Hierbij is gekeken naar het vóórkomen van bijvoorbeeld geestelijke problemen (indicator voor gezondheid), hittestress (indicatie voor klimaatadaptatie) en plagen (indicatie voor biodiversiteit). Zo werd in één oogopslag duidelijk hoe het er in deze wijk voorstaat met betrekking tot gezondheid, klimaat en biodiversiteit.”

Strak geschoren hagen
In de wijk De Kom is de woningcorporatie o.a. gewezen op de strak geschoren hagen rond een appartementencomplex. Deze zijn relatief duur in het onderhoud en leveren minder biodiversiteit op dan bloeiende bomen of struiken. Bovendien gaat het intensieve beheer gepaard met veel CO2-uitstoot. Een ander voorbeeld is een grasveld dat iedere twee weken wordt gemaaid. “Als je hier bloemenmengsels zaait, win je biodiversiteit en bespaar je op maaien. Voeg er een schommel of wat zitjes aan toe, en je boekt meteen ook nog gezondheidswinst. En doordat de nieuwe inrichting de mogelijkheid biedt elkaar te ontmoeten werk je bovendien aan het voorkomen van eenzaamheid. “We hebben wijken waar 60% van de mensen zich eenzaam voelt.” Ook volkstuintjes snijden aan meerdere kanten hout: ze kunnen van economische waarde zijn voor mensen met een kleine beurs, leveren een bijdrage aan biodiversiteit én aan het elkaar ontmoeten.

Rommelig
Het minder vaak maaien van grasveldjes kan wel leiden tot opgetrokken wenkbrauwen bij bewoners. “Daar moeten ze vaak wel eerst even aan wennen omdat ze het een onverzorgde aanblik vinden. Vanaf het begin moet je bewoners dan ook betrekken en informeren. Bijvoorbeeld over de voordelen van minder vaak maaien voor biodiversiteit. Overigens ziet een plek waar minder vaak wordt gemaaid er niet per definitie rommelig uit. Als je de randen wél onderhoudt, levert het toch een verzorgd beeld op.”